ارسال مدارک سطح 2

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره تلفن ثابت را بنویسید. شماره تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره / کد پیگیری مالیاتی را بنویسید. شماره / کد پیگیری مالیاتی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد اقتصادی را بنویسید. کد اقتصادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
اسکن با کیفیت شناسنامه صفحه اول را انتخاب کنید.
اسکن با کیفیت روی کارت ملی را انتخاب کنید.
اسکن با کیفیت پشت کارت ملی را انتخاب کنید.
اسکن سند یا اجاره نامه اقامتگاه را انتخاب کنید.
گواهی امضاء را انتخاب کنید.
ارسال لینک مدرارک یا مجوزهای دیجیتالی / الکترونیکی را بنویسید. ارسال لینک مدرارک یا مجوزهای دیجیتالی / الکترونیکی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

درصورتیکه مدارم از نوع الکترونیکی می باشد ، لینک هر یک از مدارک و اسناد دیجیتالی / الکترونیکی را در یک سطر وارد نمایید.

اسکن مدارک شغلی/شرکت/موسسه شماره 1 را انتخاب کنید.
اسکن مدارک شغلی/شرکت/موسسه شماره 2 را انتخاب کنید.
اسکن مدارک شغلی/شرکت/موسسه شماره 3 را انتخاب کنید.
اسکن مدارک شغلی/شرکت/موسسه شماره 4 را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...